1 min read
Jaarverantwoording in de zorg: de inhoud van het bestuursverslag
11 May 2023

Zorg voor de juiste inhoud van het bestuursverslag voor de jaarverantwoording! 

Eind deze maand moeten zorgaanbieders de jaarverantwoording openbaar maken. Voor zorgaanbieders die nieuw onder de jaarverantwoordingsregels vallen, geldt een tijdelijke verruiming. Zij hebben daarom dit jaar nog de tijd tot 31 december. Het bestuursverslag is sinds de nieuwe verantwoordingsregels een belangrijk onderdeel van de jaarverantwoording. In dit artikel zetten wij op hoofdpunten uiteen voor welke zorgaanbieders deze verplichting geldt en welke informatie er in het bestuursverslag opgenomen moet worden.

Uitgezonderde zorgaanbieders

Het bestuursverslag is naast de jaarrekening (met toelichting) een verplicht onderdeel van de jaarverantwoording voor zorgaanbieders die op grond van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG hun jaarverantwoording moeten deponeren bij het CIBG. Dat is nieuw. Onder de Wet toelating zorginstellingen – waar de jaarverantwoordingsregels eerst in waren opgenomen – was het bestuursverslag al een aantal jaren niet meer verplicht. 

Voor kleine zorgaanbieders is een uitzondering gemaakt. Zij hoeven geen bestuursverslag te deponeren op grond van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Een zorgaanbieder is ‘klein’ als twee opeenvolgende jaren voldaan is aan (ten minste) twee van de volgende drie criteria: een netto-omzet van minder dan EUR 12 miljoen, activawaarde van minder dan EUR 6 miljoen en/of een gemiddeld aantal werknemers van minder dan 50 personen. 

Inhoud bestuursverslag

In de Regeling openbare jaarverantwoording WMG wordt het algemene jaarrekeningenrecht grotendeels van toepassing verklaard op de inhoud van het bestuursverslag. De Raad voor de Jaarverslaglegging heeft dit wettelijk kader in haar richtlijnen nader verduidelijkt. Daaruit volgt dat de volgende onderwerpen opgenomen moeten worden in het bestuursverslag. 

 • Beleid en gang van zaken
  Het bestuursverslag beschrijft het beleid en de algemene gang van zaken. Daarnaast moet worden ingegaan op de vraag of belangrijke verwachtingen uit het voorgaande bestuursverslag in het te verantwoorden boekjaar zijn waargemaakt. 
 • Doelstellingen en (kern)activiteiten
  Bij de omschrijving van de doelstellingen van de zorgaanbieder kan aandacht worden besteed aan de visie, strategie, het missiestatement of bepaalde kernwaarden die binnen de onderneming worden nagestreefd. Het is daarnaast van belang om de (kern)activiteiten van de onderneming zorgvuldig te beschrijven, zoals de soort zorg die geleverd wordt en het wetenschappelijk onderzoek dat wordt gedaan. 
 • Governance en personeel
  In het bestuursverslag moet worden opgenomen welke juridische structuur de onderneming heeft en wat de interne organisatiestructuur is. Ook de manier waarop de medezeggenschap is vormgegeven binnen de organisatie en de aan de instelling gelieerde entiteiten moet onderdeel van het bestuursverslag. Daarnaast moet inzicht worden verschaft in de personele bezetting en de stappen die zijn ondernomen ter verbetering van de cultuur binnen de onderneming, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een reglement grensoverschrijdend gedrag. 
 • Financiën en risico’s
  Naast een weergave van de financiën in de jaarrekening, moet ook in het bestuursverslag een aantal financiële aspecten nader worden omschreven, zoals de omzet, behaalde resultaten, de solvabiliteit en liquiditeit ten tijde van de balansdatum. Voorts moet een beschrijving van de voornaamste toekomstige risico’s van de onderneming en de wijze van risicobeheersing in het bestuursverslag staan. 
 • Toepassing en naleving van gedragscodes
  Voor zorgaanbieders is in dit kader met name de naleving van de Governancecode Zorg 2022 van belang. Op basis van de Governancecode moeten overigens de transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders of toezichthouders een rol hebben gespeeld, worden gepubliceerd in het bestuursverslag of in de overige toelichting bij de jaarrekening. 
 • Onderzoek, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen
  In het bestuursverslag wordt opgenomen welke werkzaamheden er worden verricht met betrekking tot het doen van onderzoek en tot welke ontwikkelingen dit onderzoek leidt. Tot slot dienen in het bestuursverslag de toekomstverwachtingen van de onderneming te worden geschetst. 

Aanvullende vereisten grote rechtspersonen

Grote rechtspersonen dienen aanvullende informatie te verschaffen over ‘niet-financiële prestatie-indicatoren’ waaronder milieu- en personeelsaangelegenheden. Dit omvat onder meer het rapporteren over milieu kwesties zoals afval, emissie en energiegebruik, maar ook sociale aspecten zoals, arbeidsomstandigheden, diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Een zorgaanbieder is ‘groot’ als twee opeenvolgende jaren voldaan is aan (ten minste) twee van de volgende drie criteria: een netto-omzet van meer dan EUR 40 miljoen, activawaarde van meer dan EUR 20 miljoen en/of een gemiddeld aantal werknemers van meer dan 250 personen. 

Zie verder over de jaarverantwoording in de zorg en het toezicht daarop onze eerdere nieuwsberichten hier en hier

Vragen? Neem dan contract op met Lieke Bartelsman of Daphne Oudshoorn.