1 min read
De (demissionaire) Minister voor Langdurige Zorg en Sport heeft recent de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen werkzaam in de zorg en jeugdhulpsector voor 2024 bekend gemaakt.
29 November 2023

De Wet normering topinkomens (WNT) normeert de bezoldiging van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke of semipublieke taak. Op grond van de WNT bestaat onder andere de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp (Regeling). Deze regeling kent specifieke bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen werkzaam in de zorg en jeugdhulp.

Op grond van de Regeling moeten zorginstellingen worden ingedeeld in een klasse. De bij die klasse behorende bezoldiging is het maximum voor topfunctionarissen. Het bezoldigingsmaximum voor de hoogste klasse (V) is gelijk aan het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2024 dat is vastgesteld op € 233.000. Voor klasse IV geldt per 1 januari 2024 een bezoldigingsmaximum van € 214.000, voor klasse III € 190.000, voor klasse II € 158.000 en voor klasse I € 130.000. Dit komt neer op een verhoging van circa 4,2% ten opzichte van de bezoldigingsmaxima in 2023. 

Eind augustus jl. maakte de Minister naast het algemeen bezoldigingsmaximum ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (in de praktijk ‘interimmers’ genoemd) voor 2024 bekend. Deze maxima gelden ook voor interimmers in de zorgsector. 

Recent zijn daarnaast een wijziging van de Uitvoeringsregeling WNT en de nieuwe beleidsregels WNT gepubliceerd. Deze aanpassingen omvatten hoofdzakelijk verhelderingen en technische wijzigingen. Enige echte inhoudelijke wijziging betreft de introductie van een nieuwe verplichting in de gewijzigde Uitvoeringsregeling WNT voor WNT-instellingen die gebruikmaken van de verantwoordingsvrijstelling. Zij dienen vanaf aankomend jaar in de jaarrekening te vermelden dat zij van de vrijstelling gebruikmaken, zodat duidelijk wordt dat de WNT-gegevens bewust ontbreken. Daarmee wordt beoogd het gebruik van de verantwoordingsvrijstelling transparant en controleerbaar te maken. 

De gewijzigde sectorale regeling bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen werkzaam in de zorg en jeugdhulpsector voor 2024 vindt u hier

Wilt u meer weten over de nieuwe bezoldigingsmaxima of de WNT in het algemeen, neem dan contact op met Willemien Bischot of Lieke Bartelsman.