1 min read
Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte
22 March 2019

Het is een veel besproken onderwerp: de compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag van werknemers die 2 jaar ziek zijn. De wet van juli 2018 die deze compensatie regelt, treedt op 1 april 2020 in werking, zo is onlangs bekend geworden. 

Sinds de introductie van de Wet Werk en Zekerheid in juli 2015 worden werkgevers geconfronteerd met betaling van een ontslagvergoeding (de transitievergoeding) bij ontslag van een werknemer die 2 jaar ziek is. Deze verplichting geldt bovenop de plicht om gedurende 2 jaar loon door te betalen en de noodzakelijke re-integratiemaatregelen te treffen. Werkgevers worden met deze wet gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten (tot het maximum van de transitievergoeding). Die compensatie zal door het UWV verstrekt worden vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf), waar een beperkte verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. Deze maatregel is van toepassing in situaties waarin de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd of niet is voortgezet, en gaat in op 1 april 2020. 

Voorwaarden voor compensatie

De belangrijkste voorwaarde om aanspraak te maken op de compensatie is dat er in verband met het beëindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd is. Op deze hoofdregel geldt één uitzondering: als er geen transitievergoeding verschuldigd is omdat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd, terwijl er, als de arbeidsovereenkomst door de werkgever was opgezegd of op zijn verzoek was ontbonden, wel een transitievergoeding verschuldigd zou zijn geweest, komt een op grond van deze overeenkomst toegekende vergoeding (tot het maximum van de anders verschuldigde transitievergoeding) ook in aanmerking voor compensatie. 

Een tweede voorwaarde is dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomst verband houdt met langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, deze beëindigingsgrond zal dus ook bij beëindiging met wederzijds goedvinden in de overeenkomst moeten worden opgenomen. Deze voorwaarde geldt nadat het loon tijdens twee jaar ziekte is doorbetaald en de arbeidsovereenkomst vervolgens wordt beëindigd. Als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd en niet wordt voortgezet, zal niet eenvoudig zijn vast te stellen of dat verband houdt met de ziekte van de werknemer of een andere reden heeft. Vandaar dat in die gevallen alleen als vereiste wordt gesteld –om voor de compensatie in aanmerking te komen– dat de werknemer ziek is op de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. 

Podcast #1: Wat u moet weten over de WAB

Begrenzing compensatie

De hoogte van de vergoeding is begrensd. Er wordt in de eerste plaats niet meer aan compensatie betaald dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. In de tweede plaats zal de compensatie niet meer bedragen dan het bedrag van het tijdens ziekte van de werknemer betaalde bruto loon. De eventuele periode van verlengde loondoorbetalingsverplichting vanwege een door het UWV opgelegde loonsanctie telt niet mee voor de berekening van de hoogte van de compensatie. 

Compensatie met terugwerkende kracht

Ter uitvoering van de wet regelt de Regeling compensatie transitievergoeding dat werkgevers die op of na 1 april 2020 een transitievergoeding betalen aan een langdurig zieke werknemer, een verzoek tot compensatie kunnen doen binnen zes maanden nadat de transitievergoeding volledig is betaald (moment afschrijving rekening werkgever is bepalend). Dat geldt dus voor de nieuwe gevallen. Voor de oude gevallen, waarin tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding werd verstrekt, geldt dat de aanvraag voor compensatie uiterlijk op 30 september 2020 moet worden ingediend. 

De compensatieregeling regelt verder welke gegevens de werkgever moet verstrekken om voor compensatie in aanmerking te komen. Daarbij gaat het in ieder geval om de arbeidsovereenkomst, stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, bewijs van betaling van de transitievergoeding en hoe de hoogte daarvan is bepaald en de loonstroken waaruit blijkt welk loon de werkgever tijdens ziekte heeft betaald. 

Wat kunt u nu al doen?

Vooruitlopend op de inwerkingtredingsdatum van deze wet doen werkgevers er goed aan alle gevallen waarin na 1 juli 2015 een (transitie)vergoeding na en in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid is verstrekt, of bij lopende ziektegevallen waarschijnlijk zal worden verstrekt, in kaart te brengen en daarbij de benodigde gegevens zoals loonstroken te verzamelen. Voor het indienen van een compensatieverzoek wordt tenslotte zes maanden gegeven na inwerkingtreding van de compensatieregeling op 1 april 2020; voor de oude gevallen moet de aanvraag dan voor 1 oktober 2020 binnen zijn en voor de nieuwe gevallen binnen zes maanden na verstrekking van de transitievergoeding.