Waarmee kunnen wij u helpen?

  Privacy Statement Sollicitanten 8 maart 2018

  Als je bij ons solliciteert, zullen we je vragen ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken om je geschiktheid voor een vacante functie of studentstage te kunnen beoordelen. In dit Privacy Statement Sollicitanten informeren we je graag hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

  1. Contactgegevens

   Van Doorne N.V. (Van Doorne) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Jachthavenweg 121, 1081 KM in Amsterdam. Telefonisch kun je ons bereiken op 020-6789 340 en per e-mail via recruitment@vandoorne.com

  2. Op wie is dit Privacy Statement Sollicitanten van toepassing?

   Dit Privacy Statement Sollicitanten geldt voor iedereen die bij Van Doorne solliciteert.

  3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

   Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt door een uitzendbureau of een werving- en selectiebureau waarbij je staat ingeschreven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan zakelijke social media platforms.
   Lees meer

   Wij vragen bij een sollicitatie de volgende persoonsgegevens:
   • Naam
   • E-mail
   • Telefoon
   • CV
   • Motivatie
   • Cijferlijsten
   • Stagebeoordelingen
   • Extra informatie die jij of wij nuttig zouden kunnen vinden

   Verder kunnen wij zakelijke social media platforms, zoals LinkedIn raadplegen. We zullen de langs deze weg verkregen informatie met vermelding van de bron tijdens de sollicitatie met je bespreken.

   Wij verzamelen en gebruiken geen van jou op internet beschikbare informatie die duidelijk geen zakelijk karakter heeft en die niet noodzakelijk of relevant is voor de vacant gestelde functie of studentstage.

   Indien je sollicitatie leidt tot indiensttreding bij Van Doorne, kunnen we je vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG) te verstrekken.

  4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
   Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om contact met je te leggen en te onderhouden en voor de beoordeling van jouw geschiktheid voor de vacant gestelde functie of studentstage. Alle informatie behandelen wij vertrouwelijk.

  5. Rechtsgrond van de verwerking
   Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
   • Als jij daarvoor je toestemming hebt gegeven.
   • Met het oog op het sluiten van een arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst
   • Als wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben

   Lees meer

   Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De drie rechtsgronden waar Van Doorne zich bij een sollicitatieprocedure op baseert, zijn: 

   Toestemming
   - Als je bij ons solliciteert, vragen we je toestemming om je persoonsgegevens twee jaar te bewaren als je niet geselecteerd zou worden voor de functie of stage. Als je hiervoor toestemming hebt verleend, dan heb je ook altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken. Dat kan door te bellen met 020-6789 340 of per e-mail via recruitment@vandoorne.com

   Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
   - Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelen we persoonsgegevens met het oog op een te sluiten arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst

   Gerechtvaardigd belang
   - Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Zo kunnen wij bijvoorbeeld voor de functie of stage relevante persoonsgegevens beschikbaar op zakelijke social media platforms raadplegen.

  6. Verwerkers

   Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers mogen jouw persoonsgegevens dus niet voor hun eigen activiteiten en doeleinden gebruiken. 
   Lees meer

   De recruitment module op onze website wordt gehost bij een externe dienstverlener.

   Dat houdt in dat persoonsgegevens die jij via de recruitment module verstrekt, op de servers van deze dienstverlener staan. Deze dienstverlener is een verwerker met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

  7. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

   Als je na je sollicitatie bij ons in dienst treedt of je studentstage begint, bewaren we de door jou tijdens de sollicitatie verstrekte persoonsgegevens als onderdeel van je personeelsdossier tot uiterlijk twee jaar na je uitdiensttreding of de beëindiging van je studentstage. Als je niet wordt geselecteerd voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd, bewaren we je persoonsgegevens graag twee jaar na afwijzing, maar alleen als we daarvoor jouw voorafgaande toestemming hebben ontvangen. Indien je geen toestemming verleent, bewaren we je persoonsgegevens maximaal vier weken na afwijzing.

  8. Persoonsgegevens delen met derden

   Wij delen de persoonsgegevens die je ons ten behoeve van je sollicitatie hebt verstrekt niet met derden, tenzij we hiervoor je voorafgaande toestemming hebben ontvangen.
   Lees meer

   Indien bijvoorbeeld tijdens de sollicitatie procedure een assessment wordt afgenomen door een externe partij, verstrekken wij deze partij alleen jouw persoonsgegevens als je hiermee vooraf hebt ingestemd. Als je sollicitatie via een uitzendbureau of werving-en selectiebureau verloopt, dan verstrekken wij het uitzendbureau of werving- en selectiebureau informatie over de voortgang en het resultaat van de sollicitatieprocedure.

  9. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

   Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken in het kader van je sollicitatie, worden opgeslagen in Nederland en niet doorgegeven aan partijen buiten de EER.

  10. Indien je vragen hebt over jouw persoonsgegevens

   Je kunt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. Zo heb je het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Neem voor al deze vragen contact op via 020-6789 340 of recruitment@vandoorne.com

  11. Klachten?

   Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar recruitment@vandoorne.comof te bellen met 020-6789 340. Wij zullen de klacht met je bespreken en er alles aan doen om deze op te lossen. Als dat toch niet zou lukken, dan kun je altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

  12. Veranderingen

   Als het Privacy Statement Sollicitanten wordt gewijzigd, zal het dan geldende Privacy Statement Sollicitanten van toepassing blijven op de dan lopende sollicitatieprocedures. Een herzien Privacy Statement Sollicitanten zal gelden voor sollicitatieprocedures die na datum herziening aanvangen.