Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders Extern melden wordt eenvoudiger

 • NL
 • Onlangs is het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wijzigt de huidige Wet huis voor klokkenluiders en dient ter implementatie van EU Richtlijn 2019/1937. Deze richtlijn moet uiterlijk op 17 december 2021 zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Voor organisaties met meer dan 50 werknemers heeft het wetsvoorstel verstrekkende gevolgen. Hieronder leest u een samenvatting van de belangrijkste veranderingen.

  Het wetsvoorstel biedt op verschillende wijzen (extra) bescherming aan klokkenluiders.

  De in onze ogen belangrijkste en meest verstrekkende wijziging leidt ertoe dat melders de mogelijkheid krijgen om rechtstreeks extern (buiten de eigen organisatie) te melden. Op dit moment geldt nog de verplichting om eerst intern te melden. Een externe melding kan worden gedaan bij een in het wetsvoorstel aangewezen ‘bevoegde autoriteit’. Ook mag een melder onder omstandigheden een melding openbaar maken, bijvoorbeeld via de pers. Deze wijzigingen leiden ertoe dat klokkenluiders een melding kunnen doen van een misstand buiten de organisatie zonder dat de organisatie daar zelf weet van heeft. Indien de externe ‘bevoegde autoriteit’ vervolgens een fout maakt in de meldprocedure heeft de melder het recht om de misstand openbaar te maken.

  Naast de huidige bescherming voor klokkenluiders bij meldingen over vermoedens van maatschappelijke misstanden, worden onder het wetsvoorstel klokkenluiders ook beschermd bij meldingen over inbreuken op het recht van de Europese Unie. Daarnaast vindt onder het wetsvoorstel een verschuiving van de bewijslast plaats. De werkgever moet aantonen dat een benadeling van de melder geen verband houdt met de melding. Volgens de huidige wet moet de melder zélf aantonen dat hij is benadeeld vanwege de melding.

  Het wetsvoorstel bevat verder een uitbreiding van de kring van personen die beschermd worden. Niet alleen werknemers, maar iedereen die in het kader van zijn of haar werkzaamheden op een vermoeden van een misstand of inbreuk op het recht van de Europese Unie stuit, dus ook bijvoorbeeld vrijwilligers, stagiairs, zzp’ers, sollicitanten en aandeelhouders worden beschermd.

  Ook worden de eisen waaraan de interne meldprocedures moeten voldoen aangescherpt. Zo moet bijvoorbeeld de werkgever binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging van de melding sturen en moet binnen drie maanden informatie worden geven over de stand van zaken en het verdere verloop van het onderzoek.

  Aangenomen dat het wetsvoorstel door de Eerste en Tweede Kamer komt, zullen organisaties met 50 of meer werknemers hun klokkenluidersregeling tegen het licht moeten houden om te bezien of deze moet worden aangepast aan de omschreven wijzigingen. Dat zal in beginsel het geval zijn.

  Het wetsvoorstel is door de Raad van State kritisch ontvangen. In bepaalde opzichten lijkt er onvoldoende oog te zijn voor de belangen van werkgevers en de verstrekkende gevolgen die het wetsvoorstel voor hen heeft. Eerder hebben wij in een reactie op de internet consultatie enkele voorstellen gedaan om meer balans aan te brengen in het wetsvoorstel. Wij verwijzen u graag naar de volledige reactie.

  Wilt u meer weten over het wetsvoorstel of over klokkenluiders in het algemeen, neem dan contact op met één van de onderstaande personen.