Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Toekomstige wijzigingen van milieuregelgeving in 2019

  In 2019 zullen een aantal wijzigingen plaatsvinden in het Activiteitenbesluit milieubeheer ("Activiteitenbesluit") en de Activiteitenregeling milieubeheer ("Activiteitenregeling"). Diverse wijzigingen over onder andere energiebesparingen en stookinstallaties zijn al voorgepubliceerd of liggen open voor internetconsulatie. In dit bericht geven wij een beknopt overzicht van de meest relevante wijzigingen.

  Wat zijn het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling?

  Het Activiteitenbesluit is onderliggende regelgeving van de Wet milieubeheer ("Wm"). De Wm vormt de belangrijkste milieuwet en geeft algemene regels ter bescherming van het milieu. In de wet is beschreven welke uitganspunten gelden voor het milieu en welke instrumenten er zijn ter naleving daarvan. Zo bevat de wet regels over afvalstoffen, de omgevingsvergunning milieu, de handel in emissierechten maar ook over geluid en de wijze waarop de handhaving van de wet plaatsvindt. 

  De Wm is een kaderwet. Specifieke nadere uitwerking van de regels staat in diverse onderliggende regelgeving, zoals het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. In het Activiteitenbesluit staan de regels voor milieubelastende activiteiten. Deze zijn  gericht aan bedrijven, die kwalificeren als inrichting in de zin van de Wm. Een bedrijft kwalificeert als inrichting wanneer: 

  • het een bedrijf of iets wat de omvang van een bedrijf heeft is;
  • de activiteit is op één plek, niet op meerdere;
  • de activiteit duurt ten minste zes maanden of keert regelmatig terug op dezelfde plek;
  • de activiteit staat in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht

  Het Activiteitenbesluit heeft verschillende regels voor de verschillende typen inrichting. In het activiteitenbesluit wordt een onderscheid gemaakt tussen inrichting type A, B en C. Afhankelijk van het type inrichting is een omgevingsvergunning milieu, een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM), een melding, een combinatie daarvan of geen ervan vereist. 

  Wat gaat er veranderen in 2019?

  1. Energiebesparende maatregelen

   De huidige bijlage 10 van de Activiteitenregeling wordt gewijzigd. Begin oktober is het voorstel ter internetconsulatie gepubliceerd. In deze bijlage zijn de erkende maatregelen voor energiebesparing opgenomen, waarmee invulling kan worden gegeven aan de energiebesparingsverplichting uit het Activiteitenbesluit (artikel 2.15, eerste lid). Conform deze verplichting moeten inrichtingen van het type A en B alle energiebesparende maatregelen treffen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. De wijziging past de maatregelen aan naar de huidige stand van de techniek. Daarnaast is meer uniformiteit aangebracht in de beschrijving van de maatregelen. Tot slot zijn de maatregelen opnieuw doorgerekend en is het toepassingsbereik aangepast. 

  Het voorstel is hier nader te lezen. Reageren kan tot 3 november 2018. Naar verwachting treden de wijzigingen na het verwerken van de reacties op 1 januari 2019 in werking. 

  2.     Implementatie BBT-conclusies grote stookinstallaties

  In augustus 2017 zijn de Europese milieueisen voor grote stookinstallaties (energiecentrales) geactualiseerd. De BBT-conclusies zijn het resultaat van informatie-uitwisseling tussen de Europese Commissie, lidstaten, bedrijfsleven en milieuorganisaties over mogelijkheden om de milieuprestatie van grootschalige energieopwekking (≥50MW) en afval(mee)verbranding in energiecentrales te verbeteren. BBT staat voor 'best beschikbare technieken'. 

  Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling worden aangepast om te voldoen aan de Europese regels. Het voorstel ligt momenteel hier ter internetconsulatie open. Reageren kan nog tot half november 2018. Naar verwachting treden de wijzigingen in het voorjaar van 2019 in werking. 

  3.     Energiebesparingseis 

  Zoals uitgelegd onder 1  moeten inrichtingen van het type A en B onder het Activiteitenbesluit alle energiebesparende maatregelen nemen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend. Deze verplichting blijft bestaan, maar aan die verplichting wordt verbonden de verplichting om te melden bij het bevoegd gezag hoe aan de energiebesparingseis wordt voldaan. 

  Daarnaast worden algemene parameters en randvoorwaarden voor het berekenen van terugverdientijd en energiebesparing vastgelegd in de Activiteitenregeling. Zo wordt voorkomen dat sommige bedrijven meer of minder kostenposten betrekken bij het bepalen van de terugverdientijd dan andere bedrijven. 

  De informatieplicht zal op 1 juli 2019 in werking treden. 

  4.     Reparaties en actualisatie normen

  Tot slot is vorige week 16 oktober een voorstel gepubliceerd ter internetconsultatie tot wijziging van het Activiteitenbesluit. Het betreffen redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen. Kortheidshalve wordt in het kader van dit nieuwsbericht verwezen naar het voorstel.

  Meer informatie

  Meer weten over de wijzigingen van de milieuregelgeving en de gevolgen voor u? Neem dan contact op met Cees Kniestedt of Guus Nieuwenhuijzen Kruseman.