Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Open arbitrage clausule: een arbitrage middel om verzekeringsgeschillen te beslechten?

 • NL
 • Een beoordeling van de kansen en bedreigingen m.b.t arbitrage van verzekeringsrechtgeschillen.

  Over arbitrage in de verzekeringspraktijk is in Nederland relatief weinig gepubliceerd. Dat doet de vraag rijzen waarom arbitrage als methode tot beslechting van verzekeringsrechtelijke geschillen in de literatuur (maar ook in de praktijk) niet meer aandacht heeft gekregen.

  In deze bijdrage zullen wij de (mogelijke) betekenis van arbitrage in de verzekeringspraktijk nader bezien. Daartoe gaan wij allereerst kort in op de voor- en nadelen van arbitrage in de verzekeringspraktijk. Wij concluderen dat arbitrage in de verzekeringspraktijk kansen biedt voor verzekeraars, verzekerden en gelaedeerden (par. 2).

  Vervolgens komen wij toe aan de bespreking van een model op basis waarvan zou kunnen worden bewerkstelligd dat de bij een verzekeringsgeschil betrokken partijen (verzekeraar, verzekerde en gelaedeerde/claimant) hun onderlinge rechtsverhoudingen in een zogeheten 'driepartijen-arbitrage' door arbiters doen vaststellen (par. 3). Wij analyseren dit model vervolgens nader in het kader van de in de navolgende paragrafen geschetste voor- en nadelen van arbitrage (par. 4).