Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Einde voor visitatiecommissie bij grote ondernemingspensioenfondsen

 • NL
 • Begin februari heeft Staatssecretaris Klijnsma het voorstel voor de Verzamelwet Pensioenen 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze wet beoogt de wetgever diverse verbeteringen aan te brengen in de pensioenwetgeving. De meest in het oog springende wijziging is de afschaffing van de visitatiecommissie als intern toezicht voor ondernemingspensioenfondsen met een paritair of onafhankelijk bestuur die een belegd vermogen hebben van meer dan een miljard euro.

  Dit voorstel komt niet zomaar uit de lucht vallen. In de zomer van 2013 heeft Klijnsma - na enig aandringen door de Eerste Kamer - al aangegeven dat visitatiecommissies zouden moeten verdwijnen. Klijnsma gaf daarbij aan dat vanaf 1 juli 2017 een einde zou komen aan visitatiecommissies zonder de Wet versterking bestuur pensioenfondsen eerst te evalueren.

  Klijnsma beperkt het einde van de visitatiecommissie nu tot fondsen met een belegd vermogen van meer dan een miljard euro. De kleinere ondernemingspensioenfondsen hoeven dus - anders dan Klijnsma in 2013 aangaf - het intern toezicht niet te wijzigen.

  In totaal vallen 34 ondernemingspensioenfondsen wel onder het bereik van het wetsvoorstel. Deze 34 fondsen moeten in elk geval het interne toezicht wijzigen. In dat geval moet het fonds een raad van toezicht instellen in plaats van de visitatiecommissie of direct de gehele governance op de schop nemen. Het intern toezicht kan immers ook worden uitgeoefend door niet-uitvoerende bestuurders in een gemengd bestuursmodel.

  Een wijziging van het gehele bestuursmodel is weliswaar een stuk ingrijpender dan het invoeren van een raad van toezicht, maar wij menen dat pensioenfondsen er goed aan doen om het huidige bestuursmodel als geheel tegen het licht te houden. Mogelijk is de overgang naar een ander bestuursmodel immers in het belang van het fonds en alle belanghebbenden. Uit de bestuursverslagen van pensioenfondsen blijkt dat veel pensioenfondsen het huidige bestuursmodel evalueren of op termijn gaan evalueren.

  Een evaluatie en wijziging van de governance van een pensioenfonds kan een complex en tijdrovend proces zijn. Het vereist overleg binnen de organen, overleggen tussen de organen, afstemming met de achterban (waaronder sociale partners) en moet uiteindelijk neergelegd worden in nieuwe statuten van het pensioenfonds.

  Veel tijd om een nieuw governancemodel te implementeren lijkt de pensioenfondsen echter niet gegund, nu Klijnsma er naar streeft het wetsvoorstel per 1 juli 2017 in werking te laten treden. Mogelijk biedt Klijnsma de fondsen een overgangstermijn om over te stappen op een nieuwe vorm van intern toezicht, maar daar duidt het wetsvoorstel vooralsnog niet op.

  Wij denken uiteraard graag mee over de wijziging van de governance van de 34 ondernemingspensioenfondsen. Bij vragen kunt u contact opnemen met het Sectorteam Pensioen.

  Meer over