Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Consultatie wijziging WGBO

  Onlangs is het ambtelijk voorontwerp van het wetsvoorstel dat tot strekt tot wijziging van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) ter consultatie gepubliceerd. Het doel van het wetsvoorstel is dat de positie van de patiënt wordt verduidelijkt en versterkt.

  Op hoofdlijnen worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

  • In de WGBO wordt verduidelijkt dat de hulpverlener en patiënt samen een beslissing nemen over een voorgenomen onderzoek of voorgestelde behandeling. Hiermee wordt benadrukt dat niet volstaan kan worden met eenzijdige informatieverschaffing door de hulpverlener.
  • In het medisch dossier moet een aantekening worden gemaakt van de toestemming van de patiënt voor ingrijpende verrichtingen. De toestemming is op grond van de huidige WGBO ook al vereist. Met de verplichte vastlegging hiervan wordt beoogd dat de toestemming niet te gemakkelijk wordt.
  • In het medisch dossier moet een aantekening worden gemaakt van de wils(on)bekwaamheid van de patiënt. In geval van wilsonbekwaamheid kan op grond van de WGBO - afhankelijk van de omstandigheden - een partner of mentor toestemming geven voor verrichtingen aan de patiënt. Van belang wordt geacht dat het oordeel van wilsonbekwaamheid toetsbaar wordt en wordt opgenomen in het medisch dossier.
  • In lijn met eerder advies van de Gezondheidsraad wordt de bewaartermijn van het medisch dossier verlengd naar 20 jaar (nu 15 jaar). Op verzoek van de patiënt kan de termijn van 20 jaar nog verder verlengd worden.
  • In lijn met de jurisprudentie wordt in de WGBO opgenomen dat nabestaanden een inzagerecht hebben in het medisch dossier van een overleden patiënt indien: 
   - de overleden patiënt bij leven schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven voor inzage na overlijden;
   - de nabestaande op grond van de Wkkgz een mededeling van een zorgaanbieder heeft ontvangen van een calamiteit of van geweld in de zorgrelatie; of 
   - de nabestaande een zwaarwegend belang heeft bij inzage, er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat dit belang wordt geschaad en inzage noodzakelijk is voor de behartiging van dit zwaarwegende belang. Als zwaarwegend zou bijvoorbeeld kunnen worden aangemerkt het belang bij het vaststellen van de wils(on)bekwaamheid van de overledene ten tijde van het wijzigen van een testament. Een zuiver emotioneel belang kwalificeert niet als zwaarwegend belang.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marg Janssen of Nick Suurmond.