Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  IGJ roept op tot regionale samenwerking ter verkorting wachttijden ggz

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ("IGJ") heeft de bevindingen van haar eerste toezichtronde met betrekking tot de wachttijdenproblematiek in de ggz gepubliceerd. In het rapport concludeert de IGJ onder andere dat zorgaanbieders zich inspannen voor het terugdringen van de wachttijden en dat aanpak van de problematiek vraagt om regiosamenwerking.

  De wachttijden in de ggz zijn in het voorjaar van 2018 aanleiding geweest voor de IGJ om haar toezicht rondom deze problematiek vorm te geven en wachttijden een vast onderwerp te maken van haar reguliere toezichtbezoeken. 

  Het toezicht op wachttijden maakt onderdeel uit van het toezicht van de IGJ op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Dit doet de inspectie in het kader van de Wkkgz-norm voor goede zorg, die onder andere voorschrijft dat zorg tijdig wordt verleend. Zorgaanbieders moeten hun best doen behandelingen zo spoedig en passend mogelijk aan te bieden. Dit vereist een goede inrichting van het behandelproces. 

  Toetsingskader

  In de toezichtronde heeft de inspectie de wachttijdenproblematiek beoordeeld aan de hand van het in mei 2018 gepubliceerde Toetsingskader Wachttijden GGZ. De IGJ heeft onderzocht of de zorgaanbieder zich voldoende inspant om wachttijden te verminderen en – voor zover mogelijk – te voorkomen. In dat kader is gekeken naar aspecten van de wachttijdenproblematiek die binnen de invloedsfeer van de zorgaanbieder liggen, zoals inrichting van het behandelproces, transparantie over wachttijden en samenwerking in de zorg. 

  Bevindingen IGJ

  De IGJ concludeert dat het terugdringen van wachttijden een prioriteit is in de ggz. De bezochte instellingen spannen zich in voor verkorting van de wachttijden van individuele cliënten. Ook hebben de instellingen aandacht voor wachtende cliënten. Toch zijn de bestuurders en betrokken medewerkers niet altijd in staat om de wachttijden te verkorten. Oplossingen voor de wachttijdenproblematiek liggen namelijk niet alleen in de invloedsfeer van de zorgaanbieder.

  De inspectie constateert dat een gebrek aan activiteiten op regionaal niveau het voornaamste knelpunt vormt. Volgens de IGJ is samenwerking op dit niveau cruciaal om de wachttijdenproblematiek op te lossen. Regionale partijen moeten met elkaar naar oplossingen zoeken om de doorstroming in de zorg te verbeteren en de wachttijden te verminderen.

  Daarom zal de IGJ haar wachttijdentoezicht in het vervolg laten aansluiten bij haar regionale activiteiten, en volgen hoe in de verschillende regio's wordt samengewerkt aan het verkorten van de wachttijden in de ggz. Hiertoe zal de inspectie onder andere samenwerken met de NZa.

  Het rapport van de IGJ vindt u hier.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over wachttijdenproblematiek en het toezicht van de IGJ kunt u contact opnemen met Cees Jan de Boer of Marieke Bettelheim.

  Meer over