Waarmee kunnen wij u helpen?

  Blog

  Hoe verder met artificiële intelligentie? Waak voor verdrukking techniek

 • NL
 • Kunstmatige intelligentie roept veel vragen op. Is de technologie niet gevaarlijk? Wordt een mens niet overvleugeld door AI? Ook de ethische problematiek komt in het debat indringend naar voren met thema's als discriminatie, aantasting van (grond)rechten etc. Deze zorgen zijn legitiem, maar we moeten er ook voor waken dat een optimistische kijk op de mogelijkheden die deze technologie biedt niet al te zeer in de verdrukking komt.

  De (recente) geschiedenis leert dat bij de introductie het maatschappelijke en politieke debat al snel wordt gedomineerd door risico's. Daarbij worden aan de nieuwe technologie nogal eens eisen gesteld die voor bestaande toepassingen niet gelden.  Dat fenomeen voltrekt zich ook nu weer.

  Veel ophef als een bestuurder of voetganger om het leven komen bij gebruik van een zelfrijdend auto maar dat er alleen in Nederland per dag (!) al gemiddeld twee verkeersdoden te betreuren zijn, raakt al snel uit beeld. We wennen aan bestaande, gevaarlijke technologieën, maar leggen nieuwe toepassingen graag onder een sterk vergrootglas. Mede tegen die achtergrond klinkt ook al snel de roep om overheidsoptreden. Nieuwe regels die het gevaar moeten beperken.

  AI is echter nog – lang - niet uitgekristalliseerd en de effecten daarvan zijn nog niet goed in beeld zijn gebracht. Dan is de kans groot dat regelgeving meer schade aanricht dan dat zij beschermend werkt en ruimte laten voor nieuwe ontwikkelingen.

  Wat moet er dan wel gebeuren om AI op een maatschappelijk verantwoorde manier te introduceren? In Nederland is het adagium: zoveel mogelijk aansluiten bij het zelfregulerend vermogen van de samenleving tenzij (…). Kortweg: "zelfregulering first".

  Op dit moment zien we dat in die samenleving al tal van initiatieven langs die worden ontplooid: ethische principes, gedragscodes, technische normen, certificatie etc. daarbij past ook het door een werkgroep van ECP onlangs opgestelde model voor AI Impact Assessment (AIIA) met bijbehorende Gedragscode. De AIIA biedt een tool voor de dialoog met stakeholders betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van AI. In een achttal stappen wordt een proces doorlopen van inventarisatie (toepassing, relevante juridische en ethische normen), toetsing, keuzes, en het afleggen van verantwoording. De bijbehorende Gedragscode geeft daarbij richting voor het in beeld brengen van het toepasselijke normenkader. Kortom: nu op koers voor "zelfregulering first".

  Op termijn zal het zeker komen tot nieuwe regelgeving voor AI. Zal dat weer in de vorm van verboden en beperkingen voor de technologie komen of wordt het wellicht toch "AI first"? Stel nu eens dat de AI nog niet perfect is maar toepassing in zelfrijdende auto's het aantal verkeersdoden met bijvoorbeeld 30% zou kunnen terugdringen; dat zou in Europa ruim 8000 verkeerdoden schelen. Is dan nog uit te leggen dat er geen rijverbod komt voor menselijke bestuurders?  Een boeiende ethische vraag. Er staat ons nog heel wat te wachten rond de invoering van AI.