Waarmee kunnen wij u helpen?

  Download

  De rechtspositie van de functionaris in de financiële sector

  Na de financiële crisis is een verscheidenheid aan normen via het financieel toezichtrecht ingevoerd met als rechtssubject de medewerkers, bestuurders en/of interne toezichthouders van financiële ondernemingen. Het doel van deze normen is ogenschijnlijk veelzijdig: het tegengaan van perverse prikkels, het vergroten van de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze functionarissen en het herstel van vertrouwen in de sector. De gemeenschappelijke deler is de sturing op gedrag en cultuur binnen de financiële onderneming en het creëren van normbesef bij functionarissen.

  Het financieel toezichtrecht werkt op diverse manieren en momenten door in de (beoogde) rechtsverhouding tussen de financiële onderneming en de betreffende functionaris. In de regel is de financiële onderneming daarbij de normadressaat en niet de individuele functionaris. In die zin is de functionaris dus een ‘derde’ in het financieel toezichtrecht.

  Ontwikkeling raakt functionarissen

  Zoals ik in de bijdrage, hieronder te downloaden, zal aantonen, is dit uitgangspunt aan erosie onderhevig en maakt de wetgever steeds meer gebruik van een tweetal andere doorwerkingsmethoden, waarin de functionaris een centrale(re) plaats toebedeeld krijgt. Deze ontwikkeling raakt functionarissen rechtstreeks in hun belangen en een zekere kennis van het financieel toezichtrecht, en de wijze van doorwerking daarvan, is dan ook noodzakelijk voor een goed begrip van de rechtspositie van functionarissen in de financiële sector.

  In deze bijdrage geef ik in paragraaf 2 een dwarsdoorsnede van de diverse categorieën van financiële normen met specifieke relevantie voor functionarissen van financiële ondernemingen. In paragraaf 3 bespreek ik de achtergrond en kenmerken van de drie verschillende doorwerkingsmethoden en daarna ga ik aan de hand van specifieke casusposities in op diverse voor- en nadelen van ieder van deze methoden. Ik sluit af met een conclusie en doe enkele aanbevelingen.