Waarmee kunnen wij u helpen?

  Blog

  Nieuwe gespecialiseerde toezichthouder voor online platforms in het Verenigd Koninkrijk

 • NL
 • Halverwege dit jaar publiceerde de Britse Consumers and Markets Authority, de CMA, het definitieve rapport inzake haar marktstudie naar online platforms en digitaal adverteren. Daarin adviseerde de CMA tot het opzetten van een gespecialiseerde toezichthouder voor online platforms. De Britse overheid bracht op 27 november haar reactie op het rapport uit. Deze luidt bevestigend en een nieuwe toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk ligt dus in het verschiet.

  De markstudie die de CMA heeft uitgevoerd zag op de online platforms die voor hun inkomsten voornamelijk van digitale advertenties afhankelijk zijn. In het rapport concludeerde de CMA dat haar bevoegdheden niet voldoende zijn om de mededinging in deze context te beschermen. De CMA deed daarom een oproep aan de Britse overheid om een nieuw, mededingingsbevorderende regelgevend kader te ontwikkelen.

  Het nieuwe regime zou als belangrijk onderdeel een bindende gedragscode met sterke sanctionerende bevoegdheden moeten omvatten, aldus de CMA. Die code moet gericht zijn op eerlijke handel, vrije keuzes en vertrouwen en transparantie. Het handhaven van de naleving van de gedragscode en de bijbehorende bevoegdheden zouden moeten toekomen de nieuwe gespecialiseerde toezichthouder, die de CMA in haar rapport aanduidt als de Digital Markets Unit (DMU).

  De bevoegdheden van de DMU zouden volgens de Britse marktautoriteit verdergaand moeten zijn dan de bestaande bevoegdheden van de CMA. De CMA stelt dat de huidige regelgeving en haar huidige bevoegdheden haar niet in staat stelt om op een passende manier te reageren op problemen die ontstaan in de snel bewegende digitale markten. In het rapport wordt ook de noodzaak voor ex ante regels die in een vroeg stadium kunnen worden afgedwongen benadrukt. Zo kan opgetreden worden al voordat schade voor consumenten of de mededinging ontstaat.

  In haar reactie geeft de Britse overheid aan het eens te zijn met de bevindingen uit het rapport. Daarmee bevestigt zij de introductie van een nieuwe verplichte Digital Code die regels zal bevatten voor online platforms met strategische markstatus (SMS). Dat zijn in ieder geval Facebook en Google, maar wat de precieze criteria worden om te bepalen of een bedrijf een dergelijke status heeft moet nader worden bepaald. Wat betreft de bevoegdheden van de DMU stelt de Britse overheid dat zorgvuldige afwegingen moeten worden gemaakt wat betreft de aard van deze nieuwe bevoegdheden.

  De nieuwe bevoegdheden van de DMU zullen onder andere de mogelijkheid tot het introduceren van een reeks aan concurrentiebevorderende interventiemaatregelen inhouden: het verplicht stellen van toegang tot gegevens, het afdwingen van een grotere interoperabiliteit, het afdwingen van vrije keuzeruimte voor consumenten, het wijzigen van standaardinstellingen en in extreme gevallen zelfs het opbreken van platforms.

  Het reeds bestaande Digital Markets Taskforce krijgt de taak om advies uit te brengen over hoe de bevoegdheden er precies uit moeten gaan zien, hoe de gedragscode geïmplementeerd moet worden en hoe de criteria voor strategische markstatus eruit zullen gaan zien. Het zal dus deels van dit advies afhankelijk zijn hoe de nieuwe DMU zal worden vormgegeven.

  In haar reactie geeft de overheid aan te willen starten met het opstellen van wetgeving zodra de parlementaire planning dit toelaat. Naar alle waarschijnlijkheid zal het echter nog wel even duren voordat werkelijk met het wetgevingsproces gestart kan worden. Dat heeft vooral te maken met achterstanden door de Brexit en de huidige Covid19-pandemie. Het is dus nog even afwachten wanneer de nieuwe autoriteit zal starten, maar de Britse overheid geeft in ieder geval aan haar zinnen te hebben gezet op de tweede kwartaal van 2021.

  Een nieuwe autoriteit kan dus in 2021 verwacht worden in het Britse toezichtlandschap met de bevoegdheid om op een efficiëntere manier platforms als Google en Facebook te kunnen gaan reguleren. Het is nog even afwachten voor wie de regelgeving gaat gelden en hoe het regime er precies uit zal gaan zien.

  Meer informatie

  Wilt u meer weten over de gevolgen van deze nieuwe toezichthouder, bijvoorbeeld voor uw organisatie? Neem dan contact op met Sarah Beeston; Pim Jansen; Maurits Terlouw, Jeroen Sombezki, Friso Foppes Meltem Koning-Gungormez of één van de andere leden van ons TMT-team.

  Met dank aan Lisette van der Linde voor de voorbereidende werkzaamheden voor dit artikel.

  Meer over

  Sarah Beeston

  Partner, Advocaat

  Sarah Beeston geeft leiding aan het team Europees & Mededingingsrecht. Ze is specialist op het gebied van alle aspecten van het mededingingsrecht. Ze verdeelt haar tijd over het adviseren van cliënten, om binnen de grenzen die worden gesteld door het mededingingsrecht hun commerciële doelen te bereiken, en het procederen, waarbij zij de belangen van cliënten behartigt ten overstaan van mededingingsautoriteiten en voor de rechter.

  Pim Jansen

  Advocaat

  Pim is verbonden aan het team Europees & Mededingingsrecht. Hij specialiseert zich in alle takken van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht. Daarnaast heeft hij uitgebreide ervaring op het gebied van gereguleerde markten (energie, telecommunicatie, zorg, loodsdiensten), het bestuursrecht (met inbegrip van het ruimtelijk ordeningsrecht) en intellectueel eigendomsrecht.

  Maurits Terlouw

  Advocaat

  Maurits is verbonden aan het team Zorg & Life Sciences. Hij houdt zich voornamelijk bezig met juridische begeleiding en advisering van partijen die actief zijn in de zorg- en farmasector en beschikt over specifieke kennis op het gebied van Europees- en mededingingsrecht.

  Jeroen Sombezki

  Partner, Advocaat

  Jeroen is onderdeel van het team Ondernemingsrecht. Hij is specialist op het gebied van fusies & overnames, joint ventures, participaties en kapitaalmarkttransacties.

  Friso Foppes

  Partner, Advocaat

  Friso is een ervaren specialist op het gebied van ondernemingsrecht (vennootschapsrecht).

  Meltem Koning-Gungormez

  Partner, Advocaat

  Meltem is gespecialiseerd in private equity en venture capital-transacties, fusies en overnames, corporate governance en internationale herstructureringen.