Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Aanvullende eisen beschikbaarheid acute zorg

  Minister Bruins (Medische Zorg) heeft een concept voor een algemene maatregel van bestuur (amvb) over de beschikbaarheid van acute zorg aangeboden aan de Tweede Kamer. De concept amvb stelt eisen aan de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg. Doel van het besluit is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg zo veel mogelijk te borgen door onder meer regiosamenwerking en –afstemming.

  De meest opvallende voorgenomen maatregel is dat opschorten of beëindigen van acute zorg door de zorgaanbieder alleen nog kan als door de Minister beschreven normen niet in gevaar komen. Hieronder zetten we de beleidsvoornemens van de Minister kort op een rij.

  Regionaal overleg acute zorgketen

  Met de amvb beoogt de minister de positie van het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) te versterken. De elf traumacentra in Nederland moeten regionaal overleg organiseren. Regionale zorgaanbieders – ziekenhuizen, eerstelijn, Wlz, wijkverpleging, etc. – moeten in dat overleg ervoor zorgen dat er afspraken zijn (zowel van acute zorg als vervolgzorg) op regioniveau afspraken om tot een sluitende keten van acute zorg te komen.

  Ook zorgverzekeraars worden uitgenodigd voor het ROAZ om bij te kunnen dragen aan het oplossen van problemen in het kader van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg. Voor zover binnen het ROAZ geen oplossingen kunnen worden gevonden, moeten knelpunten gemeld worden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ("IGJ") en de Nederlandse Zorgautoriteit ("NZa").

  Beëindiging acute zorg

  Volgens het conceptbesluit kunnen aanbieders van traumazorg, medisch specialistische acute zorg (SEH-zorg of acute verloskunde), huisartsenposten en aanbieders van acute ggz de door hen geboden acute zorg alleen nog opschorten of beëindigen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

  Zo moeten de IGJ, de NZa, colleges van B&W en inwoners uit de regio van tevoren worden geïnformeerd over het voornemen en moet er een plan zijn opgesteld hoe continuïteit van zorg wordt geborgd. Ook moet er overleg zijn gevoerd met gecontracteerde zorgverzekeraars en partijen bij het ROAZ waarop de voorgenomen sluiting gevolgen kan hebben.

  De meest opvallende eis is echter dat de zorgaanbieder die een sluitingsbesluit overweegt ervoor dient te zorgen dat normen voor acute zorg, die bij ministeriële regeling zullen worden uitgewerkt, niet in gevaar komen. De enige uitzondering hierop is dat voortzetting van de acute zorg niet verplicht is als de patiëntveiligheid in het geding zou komen.

  De facto kan dit zorgaanbieders dus dwingen om acute zorg te blijven aanbieden, ook als er bedrijfseconomisch (goede) redenen zijn voor het sluitingsvoornemen. De druk op regionale ziekenhuizen die nu (nog net) geen beschikbaarheidsbijdrage voor hun SEH krijgen, lijkt dan behoorlijk toe te nemen. De vraag is of er straks als de Minister zijn normen heeft uitgewerkt een situatie kan bestaan dat een zorgaanbieder verplicht wordt verlieslatende zorg aan te bieden maar niet in aanmerking komt voor een beschikbaarheidsbijdrage. Daarover zou wellicht duidelijkheid moeten komen.

  Crisisplan

  Verder worden aanbieders van acute zorg verplicht te beschikken over een crisisplan. In het crisisplan moet onder andere worden beschreven wat de handelwijzen van de zorgaanbieder zijn in geval van crisissituaties die gevolgen kunnen hebben voor de organisatie van de zorgaanbieder en een risico vormen voor de continuïteit of goede uitvoering van acute zorg.

  Bereikbaarheid spoedeisende hulp en verloskunde

  Op grond van de amvb zal de norm voor de bereikbaarheid van een spoedeisende hulp en een afdeling acute verloskunde worden uitgewerkt in een ministeriële regeling.

  De concept-amvb vindt u hier. Reacties in het kader van de internetconsultatie kunnen worden ingediend tot en met 23 januari 2019.

  Voor meer informatie over het conceptbesluit of de Wkkgz en het Uitvoeringsbesluit Wkkgz kunt u contact opnemen met Cees Jan de Boer of Marieke Bettelheim.

  Meer over