Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Verlies AGB-code boetematigende omstandigheid bij overtreding Wmg

  De NZa legde een huisarts een boete op vanwege onrechtmatig declareren. Om dezelfde reden is zijn BIG-registratie doorgehaald, waardoor hij ook niet langer beschikt over een AGB-code. Volgens de rechtbank had de NZa die laatste omstandigheid moeten meenemen bij het vaststellen van de boetehoogte.

  In deze zaak gaat het om een huisarts die had gedeclareerd in strijd met de tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. De huisarts overtrad daarmee artikel 35 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), wat voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) reden was hem een boete op te leggen. Zorgverzekeraars hadden om dezelfde reden een tuchtklacht ingediend tegen deze huisarts. Die tuchtprocedure leidde tot doorhaling van de huisarts' BIG-registratie.

  In beroep tegen de boete voert de huisarts aan dat de tuchtprocedure zich verzet tegen het opleggen van een bestuurlijke boete, omdat artikel 5:44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat geen boete wordt opgelegd wegens een gedraging die – kort gezegd – ook strafrechtelijk wordt vervolgd. De rechtbank volgt de huisarts niet in die stelling, omdat een tuchtrechtelijke maatregel niet gelijk kan worden gesteld met strafvervolging. Zo'n maatregel beoogt geen leed toe te voegen aan een beroepsbeoefenaar, maar is bedoeld voor bepaalde beroepsbeoefenaren ter bescherming en bevordering van de kwaliteit van beroepsuitoefening, aldus de rechtbank.

  De rechtbank vindt wel dat de uitkomst van de tuchtrechtelijke procedure had moeten worden meegenomen bij het vaststellen van de boetehoogte. In de Beleidsregel Bestuurlijke boete Wet marktordening gezondheidszorg 2015 staat namelijk dat de boete onder meer beoogt herhaling van overtreding van de Wmg te voorkomen (specifieke preventie). De kans op zulke herhaling vindt de rechtbank aanmerkelijk verkleind doordat de huisarts in het verlengde van de doorhaling van zijn BIG-registratie niet langer beschikt over een zogeheten AGB-code, die noodzakelijk is om zorg te kunnen declareren. De rechtbank matigt de boete vanwege deze omstandigheid van 60.000 euro naar 45.000 euro.

  De gehele uitspraak leest u hier.