Waarmee kunnen wij u helpen?

  Blog

  Wetsvoorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens

  Op 14 juni is dit voorstel tot wijziging van de Wft in consultatie gegaan. Het voorziet in de mogelijkheid tot het door opsporingsambtenaren geautomatiseerd opvragen van bankgegevens. 

  Het verkrijgen van deze identificerende gegevens kan nodig zijn voor de uitvoering van opsporingstaken. Opsporingsambtenaren hebben wettelijke bevoegdheden om bankgegevens te vorderen of te verzoeken. Op dit moment gebeurt dit handmatig en schriftelijk. Omdat het betalingsverkeer snel, digitaal en grensoverschrijdend is, voldoet deze methode niet langer. Een digitaal portaal dient ervoor te zorgen dat de politie, bijzondere opsporingsdiensten, FIU, Belastingdienst en het OM de gegevens tijdig en volledig tot hun beschikking kunnen krijgen.

  De wetswijziging verplicht banken en andere betaaldienstverleners die rekeningen met een Nederlands IBAN-nummer aanbieden, alsook banken die in Nederland kluizen aanbieden, om zich aan te sluiten op het portaal. Concreet betekent dit dat zij 24/7 een geautomatiseerde koppeling tussen het eigen (klant)systeem en het portaal dienen te realiseren. Daarmee zullen bij deze partijen identificerende en bancaire gegevens kunnen worden opgevraagd van (rechts)personen die bij hen in Nederland financïële producten afnemen, alsook van hun gemachtigden. 

  Met het wetsvoorstel voldoet Nederland aan haar Europese verplichtingen voor wat betreft de bestrijding van witwassen en de misdrijven die hier vaak aan ten grondslag liggen. De wetgever vermeldt dat sprake is van een "technisch doorgeefluik", hetgeen de bestaande wettelijke bevoegdheden niet beoogt te beperken of verruimen. De praktijk zal moeten uitwijzen of het portaal niet toch zal leiden tot een toename van het raadplegen van dergelijke gegevens. Het ontwerpbesluit schrijft voor dat jaarlijks melding zal worden gemaakt van deze cijfers.

  Altijd op de hoogte met onze updates