Waarmee kunnen wij u helpen?

  Download

  Nieuw ROZ model bankgarantie huurovereenkomst

  Op 4 juni 2018 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuw model bankgarantie huurovereenkomst op zijn website geplaats. U kunt het model hieronder downloaden.

  Als gevolg van de jurisprudentie van de afgelopen paar jaar zijn de meeste banken niet meer bereid om een garantie volgens het oude ROZ model bankgarantie te verstrekken, omdat zij dan het risico lopen dat bij vergoeding van leegstandsschade van de verhuurder als gevolg van een faillissement van de huurder, geen verhaalmogelijk is op de contragarantie. Banken mogen zich in dat geval namelijk niet verhalen op de boedel van de failliete huurder.

  Toevoegingen nieuw model

  In de praktijk leidt dit ertoe dat banken veelal hun eigen modellen hanteren. In die modellen zijn vaak bepalingen opgenomen die zien op het uitsluiten van vorderingen die opkomen na faillissement van de huurder. De ROZ lijkt banken nu tegemoet te komen en probeert met haar vernieuwde model aan te sluiten bij de actuele stand van de rechtspraak door bepaalde vorderingen uit te sluiten van de bankgarantie (de zogenaamde 'uitgesloten vorderingen').

  Ten opzichte van het oude ROZ model bankgarantie is aan het nieuwe model onder andere het volgende toegevoegd:

  • Wordt de huurovereenkomst door opzegging op grond van artikel 39, 238 of 305 van de Faillissementswet beëindigd, dan zijn de volgende vorderingen uitgesloten van de bankgarantie:

  a. de vorderingen tot schadevergoeding voor gemis van de huur die verschuldigd zou zijn na de beëindiging van de huurovereenkomst door opzegging op grond van deze artikelen, en

  b. de tussen de huurder en de verhuurder overeengekomen (schade)vergoedingsvorderingen die zien op gemiste huur als bedoeld onder a.

  • Tot slot is in het nieuwe model opgenomen welke voorwaarden er aan een betalingsverzoek onder een bankgarantie worden gesteld. Een betalingsverzoek op basis van de bankgarantie is alleen een geldig verzoek als het een schriftelijke verklaring van de verhuurder of zijn rechtverkrijgende(n) bevat dat het betalingsverzoek geen betrekking heeft op de vorderingen zoals hierboven vermeld. De bank mag dan zonder enig nader onderzoek afgaan op de juistheid van een dergelijke verklaring. 

  Huurders doen er goed aan te checken of ze niet alsnog gehouden zijn een bankgarantie onder het oude ROZ model te verstrekken. Nu banken hiertoe nauwelijks bereid zijn, kan dit namelijk tot vervelende situaties (en boetes) leiden. Voordat de huurder akkoord gaat met de inhoud van een model bankgarantie, die bijvoorbeeld als bijlage bij de concept huurovereenkomst is verstrekt, is het verstandig eerst de (huis)bank te vragen of dit model ook voor hen akkoord is. Zo niet, dan zal er moeten worden onderhandeld over de inhoud van de bankgarantie. Een verhuurder kan op zijn beurt vroegtijdig zijn wensen voor wat betreft de te stellen bankgarantie op tafel leggen.

  Verhuurders die nog een oude ROZ model bankgarantie hebben, kunnen bij insolventie van de huurder nog steeds de uitgesloten vorderingen inroepen onder de bankgarantie. De banken zullen dan gehouden zijn om uit te keren aan de verhuurder, maar kunnen zich niet verhalen op de boedel. Dit is overigens niet zonder risico voor de verhuurder aangezien curatoren ook op andere manieren proberen de bedragen die zijn uitgekeerd aan verhuurders onder de bankgarantie (terug) te vorderen.

  Overeenstemmingen

  Hoewel dit model niet met volledige instemming van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) tot stand is gekomen, geeft de ROZ wel aan dat er wel overeenstemming bestaat over het gedeelte van de bankgarantie dat ziet op de uitgesloten vorderingen. Dit voorziet immers in de behoefte van de banken. Geen overeenstemming is bereikt over de voorwaarden die aan een betalingsverzoek onder een bankgarantie worden gesteld en de looptijd van de bankgarantie.

  De praktijk zal er baat bij hebben als partijen (weer) een inhoudelijk uniforme bankgarantie zullen hanteren. Dit voorkomt immers onduidelijkheid, onderhandelingen en eventuele boetes voor huurder als de overeengekomen bankgarantie niet (tijdig) wordt verstrekt. Indien u hierover nadere vragen heeft, neem dan gerust contact op met Chantal Martens.

  Download model

  Model bankgarantie huurovereenkomst

  Altijd op de hoogte met onze updates