Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Vervangende geneesmiddelen vergoed vanuit basispakket

  In het geval dat er een tekort aan een geneesmiddel ontstaat, leveren apothekers vervangende geneesmiddelen. In sommige gevallen zijn dit geneesmiddelen die niet in Nederland geregistreerd zijn en daarom niet worden vergoed. De ministerraad heeft recent besloten dat voortaan vervangende geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn in Nederland, vergoed kunnen worden vanuit het basispakket. De minister van VWS heeft inmiddels het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd.

  Ondanks dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland over het algemeen goed is, kan in uitzonderlijke gevallen een tekort aan een geneesmiddel ontstaan. In de afgelopen jaren zijn de geneesmiddelentekorten toegenomen in aantallen, duur en ernst, meldt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). In de meeste gevallen is een geneesmiddelentekort op te vangen met een ander in Nederland geregistreerd geneesmiddel. Lukt dat niet, dan is het nodig dat een apotheker een vervangend geneesmiddel levert dat niet geregistreerd is in Nederland.

  Op dit moment wordt een vervangend geneesmiddel niet vergoed vanuit de basisverzekering als het niet is geregistreerd in Nederland. Zorgverzekeraars of apothekers dragen uit coulance vaak de kosten voor de patiënt, maar gebeurt dat niet dan moet de patiënt zelf betalen. Een uitzondering bestaat voor geneesmiddelen bestemd voor patiënten die aan een ziekte lijden die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners, ook wel weesgeneesmiddelen genoemd. Niet geregistreerde weesgeneesmiddelen worden wel vergoed vanuit het basispakket.

  De Werkgroep Geneesmiddelentekorten concludeerde al dat de huidige vergoeding van niet-geregistreerde vervangende geneesmiddelen onwenselijk is. Het geneesmiddel waar een tekort aan is, als onderdeel van het basispakket wel vergoed zou worden, en het vervangende geneesmiddel niet. De werkgroep stelde voor twee vergoedingsgronden in het Besluit zorgverzekering toe te voegen om vergoeding van niet in Nederland geregistreerde vervangende geneesmiddelen mogelijk te maken. In november 2017 kondigde minister Bruins voor Medische Zorg aan de vergoedingsbesluiten aan te passen.

  De ministerraad heeft nu officieel besloten vervangende geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn in Nederland te vergoeden als onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering, zodat de toegankelijkheid van zorg voor de patiënt gewaarborgd blijft bij geneesmiddelentekorten. Na het instemmen door de ministerraad, heeft minister Bruins het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd.

  Uit het ontwerpbesluit volgt op welke voorwaarden vervangende geneesmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen. Voor vergoeding komen in aanmerking niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen die:

  • dienen ter vervanging van een geregistreerd geneesmiddel dat tijdelijk niet of niet in voldoende aantallen afgeleverd kan worden door de houder of houders van de handelsvergunning of parallelhandelsvergunning;

  EN

  • in de handel zijn in een ander land en na vooraf verkregen toestemming van de IGJ binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht naar aanleiding van een bestelling op initiatief van een arts, bestemd voor gebruik door individuele patiënten van die arts onder zijn toezicht;

  OF

  • in de handel zijn in een andere lidstaat van de EU, en in Nederland in de handel worden gebracht door een rechtspersoon aan wie het College ter beoordeling van geneesmiddelen om volksgezondheidsredenen een tijdelijke handelsvergunning heeft verleend.

  Zodra het geregistreerde geneesmiddel weer in voldoende mate geleverd kan worden, is geen sprake meer van een geneesmiddelentekort en wordt niet meer voldaan aan de voorwaarde voor vergoeding van het vervangende geneesmiddel. De vergoeding is daarmee tijdelijk en stopt als het geneesmiddeltekort voorbij is.

  Klik hier  voor het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met geneesmiddeltekorten en de nota van toelichting.

  Voor meer informatie over vergoeding van geneesmiddelen, kunt u contact opnemen met Dimitri van Hoewijk en Lieke Bartelsman.