Waarmee kunnen wij u helpen?

  Artikel

  Staatssteun in de havensector: vloek of zegen?

  Recente Europese beleidsinitiatieven en maatregelen in context

  De Commissie focust zich in toenemende mate op de havensector als motor voor economische groei en regionale ontwikkeling in Europa.

  Zij heeft in dat verband de afgelopen tijd diverse beleidsinitiatieven ontplooid en maatregelen genomen waarbij het systeem van staatssteuncontrole centraal staat. Daarbij kiest de Commissie voor een aanpak die gestoeld is op twee met elkaar samenhangende pijlers.

  In de eerste plaats beoogt de Commissie een gelijk(er) speelveld tussen lidstaten te verwezenlijken door met het staatssteunrecht strijdige belastingvoordelen voor (overheids-)bedrijven in de havensector aan banden te leggen. In de tweede plaats voert de Commissie, voortbordurend op het State Aid Modernisation-programma, in toenemende mate een actief Europees economisch beleid in de havensector via het systeem van vrijstellingen. Hierdoor mogen bepaalde steunmaatregelen toch ten uitvoer mogen gebracht.

  In deze bijdrage worden deze recente ontwikkelingen in kaart gebracht en in hun juridisch en beleidsmatige context geplaatst. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de impact voor de Nederlandse zeehavens.

  Lees het gehele artikel op de website van Het Tijdschrift voor Staatssteun.