Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Korten op de vergoeding voor zorg wegens overschrijding van WNT-normen niet proportioneel

  De Commissie van Aanbestedingsexperts ("Commissie") heeft geoordeeld dat het korten op de vergoeding voor de levering van WMO-zorgdiensten wegens overschrijding van het bezoldigingsmaximum van de WNT niet is toegestaan.

  Feiten

  In deze zaak is sprake van een Europese openbare aanbestedingsprocedure voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemers. In de raamovereenkomst is opgenomen dat de opdrachtgever zich het recht voorbehoudt de aan een zorgaanbieder te betalen vergoeding voor geleverde zorg over een kalenderjaar te korten met het bedrag waarmee bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen (naar rato) meer bedroegen dan de WNT-normen. Aangehaakt wordt bij het algemene bezoldigingsmaximum van 100% van het ministerssalaris (en niet bij een eventueel op grond van het overgangsrecht toegestaan hoger maximum) en de maximale ontslagvergoeding van EUR 75.000.

  Achterliggende gedachte is dat beklaagde niet wil meebetalen aan te hoge bezoldigingen en ontslagvergoedingen. Ook wil beklaagde voorkomen dat betaling van topinkomens ten koste gaat van het voor de cliënt beschikbare budget en daarmee ten koste van de kwaliteit van de zorg. Klager stelt dat de kortingsregeling in strijd is met onder andere het proportionaliteitsbeginsel.

  Beoordeling

  De Commissie oordeelt de klacht gegrond. Daarvoor voert de Commissie aan dat het korten van de vergoeding onvoldoende verband houdt met het voorwerp van de opdracht. Volgens de Commissie hebben topinkomens geen invloed op de door de zorgaanbieders aangeboden prijs, aangezien de tarieven door beklaagde zelf worden vastgesteld. Dat de kortingsregeling beklaagde de ruimte biedt om óók de vergoeding te korten als een zorgaanbieder zorg van goede kwaliteit levert, bevestigt naar het oordeel van de Commissie eveneens dat de korting onvoldoende verband houdt met het voorwerp van de opdracht.

  De door beklaagde aangevoerde redenen voor de kortingsregeling veegt de Commissie eenvoudig van tafel. Beklaagde gaat er aan voorbij dat dat de bezoldiging van een bestuurder, mede gelet op diens bestuurlijke kwaliteiten, een positief effect op de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht door de zorgaanbieder kan hebben. Ook beschikt beklaagde volgens de Commissie over alternatieve en meer proportionele mogelijkheden om in het inkoop- en aanbestedingsproces te sturen op de kwaliteit van de zorg.

  Het oordeel van de Commissie ligt in het verlengde van de rechtspraak over subsidies waaraan voorwaarden omtrent de bezoldiging van topfunctionarissen worden gekoppeld. Zie daarvoor bijvoorbeeld deze  uitspraak van de Raad van State.

  Neem voor meer informatie contact op met Willemien Bischot of Corine Vernooij.