Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Regeerakkoord: belangrijkste fiscale wijzigingen voor vastgoedbeleggers

 • NL EN
 • Het op 10 oktober jl. gepubliceerde Regeerakkoord 2017-2021 stelt een aantal fundamentele fiscale wijzigingen voor. Van Doorne zet de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

  DIRECTE BELEGGINGEN IN VASTGOED ONDER FBI-REGIME NIET MEER TOEGESTAAN

  • Directe beleggingen in onroerende zaken door fiscale beleggingsinstellingen ('fbi's') zijn niet meer toegestaan. Fbi's mogen thans onroerende zaken ter belegging in eigendom houden, zodat de exploitatie van dit vastgoed tegen een tarief van 0% vennootschapsbelasting kan plaatsvinden. Het gevolg van deze wijziging is dat fbi's dus niet langer vastgoed kunnen exploiteren tegen een tarief van 0% vennootschapsbelasting. Deze maatregel houdt verband met het afschaffen van de dividendbelasting.
  • De verwachte ingangsdatum van deze maatregel is 1 januari 2020. Vastgoed-fbi's zullen hun onroerende zaken naar verwachting dus moeten gaan herstructureren.

  AFSCHRIJVINGSBEPERKINGEN VASTGOED IN EIGEN GEBRUIK

  • Afschrijving op vastgoed dat in gebruik is binnen de eigen onderneming wordt voor ondernemers in de vennootschapsbelasting beperkt tot de WOZ-waarde. Thans kan op dergelijk vastgoed afgeschreven worden tot 50% van de WOZ-waarde. Met deze maatregel worden afschrijvingen op vastgoed in eigen gebruik gelijk getrokken met die op verhuurd vastgoed.
  • De verwachte ingangsdatum van deze maatregel is 1 januari 2019.

  TARIEVEN VENNOOTSCHAPSBELASTING IN STAPPEN OMLAAG NAAR 16% EN 21%

  • Het tarief in de vennootschapsbelasting ("Vpb") zal per 2019 in drie stappen omlaag gaan naar 16% voor winsten tot € 200.000 en 21% voor het meerdere: 
   - 2019: 19% voor belastbare winst tot € 200.000; 24% voor het meerdere. 
   - 2020: 17.5% voor belastbare winst tot € 200.000; 22.5% voor het meerdere. 
   - 2021: 16% voor belastbare winst tot € 200.000; 21% voor het meerdere.
  • De eerder aangekondigde verruiming van de eerste tariefschijf in de Vpb van € 200.000 naar € 350.000 gaat niet door. Daarmee zal ook in 2018 de eerste schijf eindigen bij € 200.000 met een toepasselijk tarief van 20%.

  VOORWAARTSE VERREKENING VAN VPB-VERLIEZEN ('CARRY FORWARD') BEPERKT

  • De huidige voorwaartse verliesverrekeningsregeling in de Vpb, waardoor Vpb-verliezen verrekend kunnen worden met belastbare winsten in de negendaaropvolgende jaren, zal worden beperkt tot zes jaar.
  • De verwachte datum van invoering is 1 januari 2019.

  MEER DUIDELIJKHEID OVER INVOERING EU EARNINGS STRIPPING RULE

  • Als gevolg van de generieke renteaftrekbeperking  (earning stripping rule) uit de EU 'Anti Taks Avoidance Directive' ("ATAD") zullen rentelasten niet aftrekbaar zijn indien en voor zover het saldo van verschuldigde en ontvangen (groeps- en derden)rente hoger is dan maximaal 30% van de EBITDA. 
  • De aftrekbeperking wordt alleen toegepast voor zover de rentelasten € 1 miljoen te boven gaan.
  • In samenhang met deze nieuwe renteaftrekbeperking zullen enkele niet-gedefinieerde renteaftrekbeperkingen worden afgeschaft. Het is duidelijk dat artikel 10a Wet Vpb expliciet zal worden gehandhaafd.
  • De verwachte datum van invoering is 1 januari 2019.

  DIVIDENDBELASTING WORDT GROTENDEELS AFGESCHAFT

  • De dividendbelasting wordt grotendeels afgeschaft.
  • Uitzonderingen worden gemaakt voor dividenduitkeringen in situaties waar sprake is van 'misbruik' en dividenduitkeringen aan 'low tax jurisdictions'.
  • Het Regeerakkoord legt het begrip 'misbruik' niet toe, maar het is aannemelijk dat de onlangs geïntroduceerde 'Principal Purpose Test' voor vennootschappen en houdstercoöperaties wordt gehandhaafd. Dit houdt in dat 'misbruik' bestaat indien: 
   - de aandelen/lidmaatschapsrechten van in Nederland gevestigde vennootschappen of houdstercoöperaties worden gehouden met als hoofddoel, of een van de hoofddoelen om de heffing van dividendbelasting bij een ander te ontgaan (subjectieve toets); en 
   - sprake is van een kunstmatige constructie of transactie (objectieve toets).
  • 'Low tax jurisdictions' zullen naar verwachting worden gedefinieerd als landen die bij hun winstbelasting een effectief tarief van minder dan 10% hanteren.
  • De verwachte datum van invoering is 1 januari 2019.

  INVOERING VAN BRONBELASTING OP RENTE- EN ROYALTYBETALINGEN AAN 'LOW TAX JURISDICTIONS'

  •  Een bronheffing word geïntroduceerd op rente- en royaltybetalingen aan 'low tax jurisdictions'.
  • De verwachte datum van invoering is 1 januari 2023.

  Meer over