Waarmee kunnen wij u helpen?

  Nieuws

  Nieuwe toeristenwinkels niet meer welkom in centrum Amsterdam

  Het aantal toeristen en dagjesmensen in het centrum van Amsterdam neemt toe en daarmee ook het aantal winkels dat zich eenzijdig richt op deze tijdelijke bezoekers van de stad. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (het College) meent dat dit groeiende massatoerisme nadelige gevolgen heeft voor de leefbaarheid van, met name, het postcodegebied 1012 en zo’n 40 winkelstraten die aan dit gebied grenzen. Om stad en inwoners te beschermen, hebben het College en de gemeenteraad het wenselijk geacht deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Nieuwe winkels waarvan het aanbod alleen op toeristen is gericht zijn per 5 oktober niet meer welkom. Het gaat dan, bijvoorbeeld, om ticketshops en fietsverhuurbedrijven. Daarnaast wordt het aantal winkels beperkt dat eten verkoopt voor directe consumptie, zoals ijs en andere zoetigheden. Het instrument dat College en Raad hiervoor hebben gebruikt, is het voorbereidingsbesluit.

  Wat is een voorbereidingsbesluit?

  Voordat een nieuw bestemmingsplan in werking treedt, legt het College hiervan in ieder geval een ontwerp ter inzage. Voor iedereen is daarmee duidelijk wat er aanstaande is. Hierdoor kunnen grondgebruikers snel nog even de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan uitbaten. Het voorbereidingsbesluit is bij uitstek het instrument om dit tegen te gaan.

  In een voorbereidingsbesluit kondigt de gemeenteraad aan dat voor een bepaald gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid. Daarbij kan de gemeenteraad ook bepalen dat het in het betreffende gebied niet is toegestaan om zonder omgevingsvergunning bepaalde werkzaamheden uit te voeren, bouwwerken te slopen of het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen (artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening). Het doel hiervan is om te voorkomen dat activiteiten plaatsvinden die op grond van het geldende bestemmingsplan nog wel zijn toegestaan, maar met het oog op het nieuwe bestemmingsplan niet langer wenselijk worden geacht. Zolang het voorbereidingsbesluit geldt, zijn alleen activiteiten toegestaan als deze niet in strijd zijn met de regels die in de maak zijn. In alle andere gevallen moet een aanvraag omgevingsvergunning worden aangehouden totdat het voorbereidingsbesluit is vervallen (artikel 3.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Het voorbereidingsbesluit vervalt als niet binnen een jaar na het voorbereidingsbesluit een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd of zodra het aangekondigde bestemmingsplan in werking treedt.

  Kan ik bezwaar of beroep instellen tegen een voorbereidingsbesluit?

  Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open. In het verleden is dit afwisselend wel en niet het geval geweest. Volgens de Memorie van toelichting bij de Wro is rechtsbescherming tegen een voorbereidingsbesluit niet nodig. De redenering is dat het gaat om een besluit met een relatief korte werkingsduur (maximaal een jaar), en dat tegen het daarop volgende bestemmingsplan wel beroep kan worden ingesteld. Er bestaat discussie over de vraag of dit terecht is.

  Komt het voorbereidingsbesluit ook terug in de Omgevingswet?

  Het voorbereidingsbesluit blijft gewoon bestaan met de invoering van de Omgevingswet, die momenteel voor 2021 gepland staat. Nieuw is wel dat de gemeenteraad de bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit kan delegeren aan het College. Deze mogelijkheid bestaat op dit moment niet, maar wordt opgenomen omdat het doorgaans het College is dat een bestemmingsplan voorbereidt en het daarmee dan ook goed in staat is om op een effectieve wijze een voorbereidingsbesluit te nemen.