Waarmee kunnen wij u helpen?

    Artikel

    Van Invest-NL naar een echte National Promotional Bank

    Bij brief van 10 februari 2017 heeft de Minister van EZ de Tweede Kamer geïnformeerd over een voorstel voor de oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling: Invest-NL. Volgens de brief wordt Invest-NL opgericht om gewenste investeringen in bedrijven en projecten mogelijk te maken die vanwege hun onzekere risico-rendementsverhouding of lange onzekere terugverdientijden onvoldoende financiering in de markt kunnen aantrekken. Invest-NL richt zich hiertoe op a) het ontwikkelen van projecten; en b) het bevorderen van financiering. De ontwikkeltak vervult met name een ondersteunende rol bij business development van startende en doorgroeiende bedrijven en bij de totstandkoming van projecten en het financierbaar maken daarvan. De financieringsactiviteiten zien op drie deelgebieden: (1) financiering van grote transitie-opgaven (genoemd worden energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel, digitalisering van de industrie, zorg, veiligheid en onderwijs); (2) risicokapitaal voor start-ups om deze de mogelijkheid te bieden door te groeien naar grotere ondernemingen en om het aantrekken van private financiering te vergemakkelijken; en (3) ondersteuning van export en buitenlandse investeringen door middel van instrumenten zoals exportkredietverzekering en exportkrediet-garanties. In deze bijdrage ga ik uitsluitend in op de financieringsactiviteiten en niet op de ontwikkelactiviteiten.